Privacybeleid

Praktijk voor Voet- en Schoonheidsverzorging Coco4Feet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven hoe ik om ga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

*Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens bevatten naam/voorletters/tussenvoegsel/adres/postcode/plaats/telefoonnummer/e-mailadres/geslacht/geboortedatum/huisarts/verwijzer/gegevens over gezondheid/voortgang van de behandeling/facturen. Doel is om een professionele en kwalitatief goede (medische)pedicure behandeling te kunnen geven;

* Verwerken van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

*Vraag u om uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens. u tekent hiervoor een toestemmingsformulier;

*Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is. Dit betekent dat uw gegevens bewaard worden op een p.c. met wachtwoord met tevens een ander wachtwoord voor het computerprogramma voor de schoonheids- en verzorgingsbranche. Indien er sprake is van aanvullende gegevens welke niet per computer verwerkt zijn, worden deze afgesloten bewaard.

* Geen gegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wettelijk verplicht zijn.

* Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en respecteren.

Als Praktijk voor Voet- en Schoonheidsverzorging Coco4Feet ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het door nemen van mijn privacy policy vragen heeft hierover kunt u contact met mij opnemen.